Privacy Policy – Zepelin s.r.o.

This Privacy Policy governs the manner in which Zepelin s.r.o. collects, uses, maintains and discloses information collected from users (each, a “User”)
of the

zepelin.eu
nixus2protect.com
axion4event.com
tentify.eu
texarch.sk
play-fun.sk

website (“Site”).

Personal identification information

We may collect personal identification information from Users in a variety of ways, including, but not limited to, when Users visit our site, fill out a form, and in connection with other activities, services, features or resources we make available on our Site. Users may be asked for, as appropriate, name, email address, mailing address, phone number. Users may, however, visit our Site anonymously. We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us. Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities.

Non-personal identification information

We may collect non-personal identification information about Users whenever they interact with our Site. Non-personal identification information may include the browser name, the type of computer and technical information about Users means of connection to our Site, such as the operating system and the Internet service providers utilized and other similar information.

Web browser cookies

Our Site may use “cookies” to enhance User experience. User’s web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

How we use collected information

Zepelin s.r.o. may collect and use Users personal information for the following purposes:
– To run and operate our Site
We may need your information display content on the Site correctly.
– To improve customer service
Information you provide helps us respond to your customer service requests and support needs more efficiently.
– To personalize user experience
We may use information in the aggregate to understand how our Users as a group use the services and resources provided on our Site.
– To improve our Site
We may use feedback you provide to improve our products and services.
– To run a promotion, contest, survey or other Site feature
To send Users information they agreed to receive about topics we think will be of interest to them.
– To send periodic emails
We may use the email address to send User information and updates pertaining to their order. It may also be used to respond to their inquiries, questions, and/or other requests.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above. We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes..

Electronic newsletters

If User decides to opt-in to our mailing list, they will receive emails that may include company news, updates, related product or service information, etc. If at any time the User would like to unsubscribe from receiving future emails, we include detailed unsubscribe instructions at the bottom of each email or User may contact us via our Site. We may use third party service providers to help us operate our business and the Site or administer activities on our behalf, such as sending out newsletters or surveys. We may share your information with these third parties for those limited purposes.

Changes to this privacy policy

Zepelin s.r.o. has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will post a notification on the main page of our Site. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

Your acceptance of these terms

By using this Site, you signify your acceptance of this policy. If you do not agree to this policy, please do not use our Site. Your continued use of the Site following the posting of changes to this policy will be deemed your acceptance of those changes.

Age Requirement.

To use our websites, you must be at least 16 years old.

Contacting us

If you have any questions about this Privacy Policy, the practices of this site, or your dealings with this site, please contact us.

This document was last updated on May 27, 2018

Zásady ochrany osobných údajov – Zepelin s.r.o.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob, akým Zepelin s.r.o. zhromažďuje, používa, uchováva a zverejňuje informácie zozbierané od používateľov webových stránok:

zepelin.eu
nixus2protect.com
axion4event.com
tentify.eu
texarch.sk
play-fun.sk

Informácie o osobnej identifikácii

Osobné identifikačné informácie môžeme od používateľov zhromažďovať rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nielen, keď používatelia navštívia našu stránku, vyplnia formulár a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi, ktoré sprístupňujeme na našich stránkach. Užívatelia môžu byť podľa potreby požiadaní o meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštíviť našu stránku anonymne. Osobné identifikačné údaje budeme zhromažďovať od používateľov len vtedy, ak nám tieto informácie dobrovoľne odošlú. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytovanie osobných identifikačných údajov, s výnimkou toho, že môžu zabrániť tomu, aby sa zapojili do určitých aktivít týkajúcich sa stránok.

ostatné zhomažďované informácie (neosobné)

Môžeme zhromažďovať informácie o správaní používateľov vždy, keď interagujú s našimi stránkami. Informácie o osobných neosobných identifikačných údajoch môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia používateľov k našim stránkam, ako napríklad použitý operačný systém a poskytovatela internetových služieb a iné podobné informácie.

Súbory cookies

Naša stránka môže používať “cookies” na zlepšenie tzv “user experience” užívateľskej skúsenosti. Užívateľov webový prehliadač umiestňuje súbory cookie na pevný disk na účely uchovávania záznamov a niekedy aj na sledovanie informácií o nich. Používateľ si môže zvoliť nastavenie svojho webového prehliadača na odmietnutie súborov cookie alebo na upozornenie pri odosielaní súborov cookie. Ak tak urobia, všimnite si, že niektoré časti stránky nemusia fungovať správne.

Ako používame zhromaždené informácie

Zepelin s.r.o. môže zhromažďovať a používať osobné informácie používateľov na tieto účely: – Spustenie a prevádzka našich webových stránok. Zlepšiť služby zákazníkom. Informácie, ktoré poskytujete, nám pomáhajú reagovať na vaše požiadavky, zákaznícke služby a potreby podpory efektívnejšie. Prispôsobenie skúseností používateľov, aby sme pochopili, ako používajú naši používatelia ako skupina služby a zdroje poskytované na našich stránkach.Na zlepšenie našich stránok, môžeme použiť spätnú väzbu, ktorú poskytnete, aby sme zlepšili naše produkty a služby. Spustenie propagácie, súťaže, prieskumu alebo inej funkcie stránky Ak chceme poslať používateľom informácies prijímaním tém, o ktorých si myslíme, že sa o ne budú zaujímať. – Odosielanie pravidelných e-mailov. E-mailovú adresu môžeme použiť na odoslanie informácií o aktualizáciach súvisiacich s ich objednávkou. Môže sa použiť aj na odpovede na ich otázky, otázky a / alebo iné požiadavky.

Ako chránime vaše informácie

Prijímame vhodné postupy na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, zmene, zverejneniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, používateľského mena, hesla, informácií o transakciách a údajov uložených na našich stránkach.

Zdieľanie vašich osobných informácií

Nepredávame, neponúkame ani neposkytujeme zozbierané osobné údaje tretej strane.Môžeme zdieľať agregované agregované demografické informácie, ktoré nie sú spojené s osobnými identifikačnými údajmi týkajúcimi sa návštevníkov a používateľov s našimi obchodnými partnermi, dôveryhodnými pobočkami a inzerentmi na vyššie uvedené účely. Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu firmu a stránku alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie spravodajcov alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami.

newsletters

Ak sa používateľ rozhodne prihlásiť do nášho mailing listu, obdrží e-maily, ktoré môžu zahŕňať firemné správy, aktualizácie, súvisiace informácie o produktoch alebo službách atď. Ak by sa používateľ kedykoľvek rozhodol odhlásiť od prijatia budúcich e-mailov, pokyny na zrušenie odberu sú v spodnej časti každého e-mailu alebo nás môže používateľ kontaktovať prostredníctvom našich stránok. Môžeme využívať poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať našu firmu a stránku alebo spravovať činnosti v našom mene, ako napríklad posielanie spravodajcov alebo prieskumov. Na tieto obmedzené účely môžeme zdieľať vaše informácie s týmito tretími stranami.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Zepelin s.r.o. má právo kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Keď to urobíme, umiestnime upozornenie na hlavnú stránku našich stránok. Odporúčame používateľom, aby často kontrolovali túto stránku v prípade akýchkoľvek zmien, aby boli informovaní o tom, ako pomáhame pri ochrane osobných informácií, ktoré zhromažďujeme. Beriete na vedomie a súhlasíte, že je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

Váš súhlas s týmito podmienkami

Používaním našich webových stránok vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte naše stránky. Vaše pokračovanie v používaní stránok považujeme za prijatie týchto zmien.

Požiadavka na vek.

Ak chcete používať naše webové stránky, musíte mať najmenej 16 rokov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pravidiel ochrany osobných údajov, postupov tejto stránky, alebo vašich vzťahov s touto stránkou, kontaktujte nás.

Tento dokument bol aktualizovaný 27. mája 2018